Skip to content

Category: Kinh nghiệm coder

Handover

Hangover, hangover, hangover, hangover-over-over (Bend over)Hangover, hangover, hangover, hangover-over-over (Bend over) PSY – HANGOVER Handover có nghĩa là bàn giao, Hangover thì là say xỉn…